Tajnica ŠMK PM in ŠKZI

VERA OREŠNIK
Pisarna: 211
T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@szslj.si

Uradne ure:
SRE: od 9.30 do 11.00

POMEMBNE POVEZAVE

DRŽAVNI IZPITNI CENTER (RIC)

KOLEDAR POKLICNE MATURE

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

 

 

  NE SPREGLEJTE!

… OBVESTILA …

 

 

POKLICNA MATURA

Na naši šoli izvajamo poklicno maturo za program ZDRAVSTVENA NEGA.
 

PREDMETI POKLICNE MATURE

 

 1. predmet: SLOVENŠČINA
 2. predmet: ZDRAVSTVENA NEGA
 3. predmet: MATEMATIKA ali tuji jezik ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA
 4. predmet: STORITEV IN ZAGOVOR

Gradiva za maturitetne predmete so dostopna tudi v spletni učilnici.

PRIPRAVA NA IZPITE

Gl. spletno mesto: RIC – POKLICNA MATURA – Izpitni katalogi, izpitne pole iz prejšnjih let…

1. predmet - SLOVENŠČINA

 • Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk
 • Členitev pisnega izpita in trajanje:
1. izpitna pola: razčlemba neumetnostnega besedila, 60 min
2. izpitna pola: interpretacija umetnostnega besedila ali odlomka umetnostnega besedila, 60 min.
 • Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik.

2. predmet - ZDRAVSTVENA NEGA

 • Deli izpita v točkah:

pisni izpit: 60 točk

ustni izpit: 40 točk
 
 • Členitev pisnega izpita in trajanje:
ena izpitna pola: kratke naloge izbirnega tipa, urejanja in povezovanja, s katerimi se preverjajo temeljna znanja, strukturirane naloge, ki imajo ustrezno razčlenjena podvprašanja, 100 min
 
 • Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik
Za pripravo na izpit priporočamo uporabo priročnika Zdravstvena nega na poklicni maturi, ki je zbirka nalog za poklicno maturo z rešitvami.

3. predmet (izbirni) - ANGLEŠČINA

VELJA SAMO ŠE ZA ZIMSKI IZPITNI ROK!

—————————————–

 • Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk
 • Členitev pisnega izpita in trajanje:
1. izpitna pola: bralno razumevanje, 60 min
2. izpitna pola: zmožnost pisnega sporočanja, 60 min
Skupaj: 120 min.
 • Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični in dvojezični slovar.

————————————–

NOVOST 2024

V spomladanskem izpitnem roku 2024 se pri angleščini spremeni delitev točk in shema izpita zaradi uvedbe slušnega razumevanje. Gl. PIK (predmetni izpitni katalog) za 2024!

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

 • Pisni izpit: 70 točk
 • Ustni izpit: 30 točk

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

 • Izpitna pola 1: bralno razumevanje; 50 minut; 25 možnih točk
 • Izpitna pola 2: slušno razumevanje; do 20 minut; 15 možnih točk
 • Izpitna pola 3: pisno sporočanje; 50 minut; 30 možnih točk
  A – krajši pisni sestavek
  B – daljši pisni sestavek

 

3. predmet (izbirni) - MATEMATIKA

 • Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 70 točk
ustni izpit: 30 točk
 • Členitev pisnega izpita in trajanje:
Ena izpitna pola: 9 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne naloge, od katerih kandidat izbere in reši dve, 120 min.
 • Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir.

3. predmet (izbirni) - NEMŠČINA

 
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 60 točk
 • Členitev pisnega izpita in trajanje:
1. izpitna pola: bralno razumevanje, 60 min
2. izpitna pola: pisno sporočanje, 60 min
Skupaj: 120 min
 • Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik ter slovar.
 • Neveljaven ID prenosa – velja od spomladanskega izpitnega roka 2014.

4. predmet: STORITEV IN ZAGOVOR

Storitev z zagovorom se izpelje po metodi projektnega dela in je razdeljena na dva dela: storitev in zagovor.

 

1. del: STORITEV

Izvaja se na kliničnih oddelkih zdravstvenih in socialnih zavodov. Šola praviloma razporedi kandidate  na enega od oddelkov, kjer so v času šolanja opravljali praktični pouk.

 • Kandidati se ob 6.45 javijo v avli ustanove, kjer opravljajo storitev, in se pripravijo.
 • Ob 7.00 je začetek opravljanja storitve.
 • Mentorica kandidatu dodeli pacienta ter spremlja in ocenjuje njegovo delo.

 

Obvezni pripomočki, ki  so predpisani za opravljanje praktičnega dela na oddelku:

 • čista in zlikana delovna obleka s priponko z imenom in priimkom kandidata,
 • bela delovna obutev,
 • pisala,
 • beležka.
 • škarje,
 • ura.

 

POROČILO O ZDRAVSTVENI NEGI

Kandidat pri izvajanju zdravstvene nege pacienta/stanovalca pridobi podatke, s katerimi izpolni Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca. V času pred zagovorom ga odda mentorici v pregled v dveh izvodih.

Obrazec je dostopen v spletni učilnici, predmet ZNE – Zdravstvena nega/Zdravstvena nega skupno. Za dostop potrebujete geslo, ki ga dobite pri svoji mentorici.

 

2. del: ZAGOVOR

Poteka na šoli po objavljenem razporedu izpitov, vendar ne na isti dan kot storitev.

Čas zagovora: 20 min

Dovoljeno gradivo: kopija Poročila o zdravstveni negi

Zagovor poteka pred tričlansko komisijo, izpraševalka je mentorica.

Kandidat na zagovoru:

 • Predstavi Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca.
 • Utemelji izvedene zdravstvene nege in izvedene intervencije pri pacientu/stanovalcu.

 

OCENJEVANJE

V skladu s predmetnim izpitnim katalogom in prilagoditvami Državne komisije za poklicno maturo, se ocenjujejo področja, kot je prikazano v tabeli.

Področje ocenjevanja Merila ocenjevanja Točke  

NAČRTOVANJE

(do 20 točk)

Priprava kandidata na storitev. 5  
 
 
 
 
Pregled dokumentacije pacienta/stanovalca. 3  
 
 
Ocena stopnje samooskrbe pacienta/stanovalca po življenjskih aktivnostih.  5   
Načrtovanje intervencij zdravstvene nege. 7  

IZVEDBA

(do 50 točk)

Priprava prostora za izvajanje intervencij zdravstvene nege. 3  
 
 
Priprava pripomočkov za izvajanje intervencij zdravstvene nege. 5  
Psihična in fizična priprava pacienta/stanovalca. 3  
Izvajanje intervencij zdravstvene nege. 25  
Dokumentiranje zdravstvene nege. 5  
Komunikacija s pacientom, mentorjem in zdravstvenim timom.

 

4

 
 
Upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja. 5  
 
 
 
 

DOKUMENTACIJA

(do 10 točk)

Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca. 10  

ZAGOVOR

(do 20 točk)

Predstavitev Poročila o zdravstveni negi  pacienta/stanovalca. 5  
Utemeljitev izvedene zdravstvene nege in izvedenih intervencij pri pacientu/stanovalcu. 15  

 

 

ZAKONODAJA

Kaj je potrebno vedeti o poklicni maturi?

ZAKONSKI PREDPISI

Področje poklicne mature ureja PRAVILNIK O POKLICNI MATURI in drugi zakonski predpisi, ki so objavljeni na spletni strani DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA. Tu so objavljeni tudi:

 • Maturitetni izpitni katalogi
 • Koledar poklicne mature
 • Podatki o izpitih
 • Predmetni izpitni katalogi
 • Izpitne pole in navodila za ocenjevanje (za 1. in 3. predmet)

IZPITNI RED

PISNI IZPIT
 • Traja največ 120 minut in najmanj 90 minut. V času pisnega izpita NI ODMOROV.
 • Razporeditev kandidatov po skupinah in izpitnih prostorih je objavljena na dan izpita, najkasneje 60 minut pred začetkom pisnih izpitov, v avli šole.
 • Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita, ob 8.40 uri.
 • Pisni izpit se začne ob 9.00 uri.
 • Če kandidat zamudi začetek pisnega izpita za manj kot 30 minut, lahko pristopi k opravljanju pisnega izpita. Čas opravljanja izpita se mu ne podaljša.
 • Za IDENTIFIKACIJO mora imeti kandidat osebni dokument s sliko. Če dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita.
 • V izpitni prostor lahko kandidati prinesejo le NUJNE OSEBNE PREDMETE, ki jih odložijo na za to določeno mesto, in pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom.
 • Kandidati v izpitnem prostoru NE SMEJO IMETI PRIPOMOČKOV, KOT JE MOBITEL IN DRUGE PRENOSNE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJSKE NAPRAVE. Pred začetkom izpita ga shranijo v garderobni omarici ali oddajo nadzornemu učitelju.
 • Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita.
 • Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti prostor le po en kandidat. Odsotnost dovoli nadzorni učitelj, le v izjemnih primerih daljšo od 5 minut.
 • Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in praviloma 15 minut pred iztekom časa, določenega za reševanje izpitne pole, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora.
 • Za menjavo izpitnih pol je določen premor, ki traja 10 minut. V tem času kandidati ne smejo zapuščati izpitnega prostora.
 • Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora gradivo za izpit tudi oddati.
 • Kandidat lahko odda gradivo pred iztekom časa in zapusti izpitni prostor v dovoljenem času.
USTNI IZPITI
 • Predsednik šolske izpitne komisije pozove kandidata, da izbere izpitni listek.
 • Izpitni listki morajo biti kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina.
 • Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek.
 • Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave.
 • Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz izpitnega listka, traja največ 20 minut.
 • Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja z izpitnega listka.
 • Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.
 • Uporabljeni izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE

 • Gl. 24. člen Zakona o maturi, 3. odstavek

Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj. Kandidat lahko maturo opravlja večkrat.

Opomba: Ob prijavi (odvisno od roka) načeloma kandidati še ne izpolnjujete pogojev, saj prijava poteka pred zaključkom šol. leta, pred rokom popravnih izpitov.

PRIJAVA K POKLICNI MATURI

 
KAKO SE PRIJAVITE
 • Izpolnite obrazec PRIJAVA K POKLICNI MATURI.
  Dijaki za spomladanski izpitni rok prijavnice izpolnite z razredniki.
 • Prijavnico lahko oddate osebno tajnici ŠMK ali jo pravočasno pošljete priporočeno po pošti.
 • Pri pošiljanju po pošti za datum prijave upoštevamo datum, ki je odtisnjen na poštni ovojnici.
 • Prijavnice, ki niso bile pravočasno poslane ali oddane, ne upoštevamo.
 • POMEMBNO: podatki v prijavi k poklicni maturi morajo biti čitljivo napisani in točni. Kandidat zanje odgovarja s svojim podpisom.

 

V PRIJAVI JE POTREBNO NAVESTI
 • Točne rojstne in osebne podatke
 • Podatke o dosedanjem izobraževanju na naši šoli (izobraževalni program, naziv poklicne/strokovne izobrazbe).
 • Če ste opravili prekvalifikacijo in želite, da vam priznamo predmete iz predhodnega opravljanja poklicne mature ali zaključnega izpita, priložite fotokopijo obvestila in spričevala o zaključku izobraževanja.
 • V rubriko “Drugi podatki” napišite, katere predmete želite imeti priznane.

 

 

NAKNADNA PRIJAVA K POKLICNI MATURI

Naknadna prijava je mogoča le zaradi upravičenih razlogov, kot je določeno v 28. členu Pravilnika o poklicni maturi. Vsa dokazila – npr. zdravniška opravičila preverimo.

28. člen (naknadna prijava)

Če se kandidat iz upravičenih razlogov ni mogel prijaviti k poklicni maturi ali posameznemu predmetu poklicne mature v predpisanem roku, se lahko prijavi naknadno, vendar najkasneje deset dni pred začetkom izpitnega roka.Upravičeni razlogi za naknadno prijavo kandidatov so lahko:

 • nenadna bolezen oziroma zdravljenje,
 • izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in drugo),
 • izobraževanje v tujini,
 • dokazljiva izguba prijave na pošti,
 • drugi upravičeni razlogi.

O upravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči šolska maturitetna komisija s sklepom na podlagi ustreznih dokazil v petih dneh po prejemu vloge. Šolska maturitetna komisija o odločitvi obvesti kandidata in Državni izpitni center.

ODJAVA OD POKLICNE MATURE

 • Od poklicne mature ali posameznega izpita poklicne mature se lahko odjavite pisno najkasneje 4 dni pred začetkom poklicne mature z obrazcem ODJAVA od poklicne mature.
 • Odjavo lahko oddate osebno tajnici ŠMK ali pošljete po elektronski pošti .

 

POMEMBNO:
 • Odjavite se pravočasno!
 • V nasprotnem primeru ste dolžni izpite plačati (če ste samoplačnik), tudi če jih niste opravljali.

PLAČILO POKLICNE MATURE

Plačila izpitov poklicne mature ste oproščeni tisti kandidati, ki imate status dijaka na naši šoli.

Cene opravljanja izpitov so naslednje:

 • SLOVENŠČINA: 55 €
 • ZDRAVSTVENA NEGA: 55 €
 • ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, MATEMATIKA: 55 €
 • STORITEV IN ZAGOVOR: 55 €

Po prijavi šola kandidatu za plačilo izpitov pošlje plačilni nalog, po roku za odjavo od poklicne mature.

 

POMEMBNO:
 • Kandidati, ki se od poklicne mature pravočasno pisno ne odjavite, ste dolžni plačati izpite.
 • Kandidati – dijaki rednega izobraževanja v zimskem izpitnem roku praviloma nimajo več statusa dijaka na naši šoli, zato izpite plačajo.

POPRAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE OCEN

 
IZBOLJŠEVANJE OCEN
 • Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni poklicni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita iz posameznih predmetov poklicne mature.
 • Za splošni uspeh pri poklicni maturi se upošteva boljša ocena.

 

POPRAVLJANJE OCEN
 • Kandidat, ki je pri poklicni maturi ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama, ima v skladu z zakonom pravico do popravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Če ocen ne popravi, mora ponovno opravljati poklicno maturo v celoti.
 • Ocena predmeta storitev in zagovor je trajna.
 • Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.

 

OPRAVLJANJE MATURE V CELOTI
Ponovno opravljanje poklicne mature v celoti ni omejeno in se lahko opravlja tudi večkrat, vendar se pri tem rezultati prejšnjega opravljanja mature ne upoštevajo. Izjema je le pozitivna ocena za izdelek oz. storitev, ki se prizna trajno. Lahko pa kandidat ponovno opravlja storitev ali izdelek; v tem primeru se upošteva boljša ocena.

KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI

Kandidati s posebnimi potrebami so upravičeni do prilagojenega načina izvajanja poklicne mature.

Kandidati s posebnimi potrebami so:

 • Kandidati z odločbami o usmeritvi na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07)
 • Drugi kandidati, ki v utemeljenih primerih potrebujejo prilagojen način izvajanja mature (poškodbe, nesreče itd.)

 

PRIJAVA KANDIDATOV S POSEBNIMI POTREBAMI
 • Kandidat izpolni obrazec za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami in ga odda tajnici ŠMK PM.
 • Pri prijavi predloži strokovno mnenje komisije za usmerjanje in odločbo o usmeritvi.

 

DOLOČITEV PRILAGOJENEGA NAČINA IZVAJANJA MATURE

Državna komisija za splošno maturo oziroma Državna komisija za poklicno maturo na podlagi predloga RIC-a s sklepom določi prilagojen način opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, ki ga posreduje kandidatu in šolski maturitetni komisiji.

OPRAVLJANJE POSAMEZNEGA PREDMETA SPLOŠNE MATURE

 • Opravljena poklicna matura s 5. predmetom splošne mature omogoča vpis na večino univerzitetnih študijskih programov. Brez 5. predmeta pa v visokošolske študijske programe.
 • Za študij zdravstvene nege 5. predmet ni potreben.
 • Kot 5. predmet lahko izberete katerikoli predmet splošne mature, ki ga ne opravljate na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v izbran dodiplomski univerzitetni študijski program .
 • Podrobnejše pogoje za vpis na posamezne študijske programe vsako leto objavi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (gl. razpis za vpis v dodiplomske študijske programe). Zato je kandidatu prepuščeno, da pravilno izbere predmet splošne mature, ki ga bo opravljal ob poklicni maturi.

 

PRIJAVA

Poklicni maturanti opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature na srednjih šolah, ki izvajajo gimnazijski program (v nadaljevanju gimnazija) pod pogoji in pravili, ki veljajo za splošno maturo. V skladu s 26. členom Zakon o maturi se lahko prijavijo na naslednje načine:

 • PREDPRIJAVA: S posredovanjem naše šole, prijave v začetku septembra!
 • Osebno na izbrani gimnaziji pri tajniku ŠMK za splošno maturo.
 • Na Državnem izpitnem centru (RIC-u), Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana –  ki kandidata s sklepom razporedi na gimnazijo. Pisni vlogi morate priložiti pravilno izpolnjeno Prijavo k izpitu iz predmeta splošne mature in dokumentacijo, ki jo prijava zahteva.

Svetujemo, da se prijavite čimprej, namreč priprave, vaje, seminarske naloge potekajo že od začetka šolske leta!

 

PRIPRAVA NA IZPIT MATURITENEGA PREDMETA

Vse informacije o prijavi in opravljanju izpita – o obveznih vajah, seminarski nalogi, pisnih in ustnih izpitih – dobite na izbrani gimnaziji.

Predmetni izpitni katalogi za splošno maturo za posamezne maturitetne predmete predpisujejo:

 • izdelavo seminarske naloge (npr. za sociologijo, psihologijo idr.)
 • opravljene laboratorijske vaje (npr. za kemijo, fiziko idr.),
 • terenske vaje (npr. za geografijo).

Ministrstvo  za šolstvo in šport je za poklicne maturante objavilo regionalno mrežo šol za izvedbo vaj. Mreža šol je dostopna za javnost na spletni strani MIZŠ in Državnega izpitnega centra. V skladu z maturitetnimi pravili se začnejo seminarske naloge, laboratorijske in terenske vaje izvajati na gimnaziji že v začetku šolskega leta. Zato je pomembno, da se kandidati pravočasno prijavijo na gimnaziji, kjer bodo opravljali maturitetni izpit.

Pri splošni maturi se ocenjuje znanje v obsegu in na način, kot jih opredeljujejo Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo in predmetni izpitni katalogi za splošno maturo. Pogoji opravljanja so znani že dve leti pred izvedbo splošne mature oziroma do začetka pouka v tretjem letniku. Nekatere državne predmetne komisije za splošno maturo (npr. angleščina, nemščina, ruščina idr.) vsako leto objavijo tematske sklope. Informacije so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si.

 

IZPITNI ROKI

Splošna matura oziroma maturitetni izpiti splošne mature se opravljajo v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku.

Roki prijave in odjave so enaki kot pri poklicni maturi. Datume pisnih izpitov, obdobje ustnih izpitov oziroma izpitnih nastopov in datum razglasitve rezultatov v posameznem izpitnem roku določi Državna komisija za splošno maturo. Vsi ti datumi so javno dostopni na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si. Podrobnejše datume ustnih izpitov in priprave praktičnega dela izpita pa določi gimnazija oziroma šolska maturitetna komisija za splošno maturo.

Če kandidat v spomladanskem izpitnem roku poleg poklicne mature prijavi tudi opravljanje posameznega izpita splošne mature, se lahko dogodi, da se koledarja poklicne in splošne mature prekrivata. V tem primeru mora kandidat najkasneje ob prijavi poklicne mature na spomladanskem izpitnem roku nasloviti prošnjo na Državno komisijo za splošno maturo, ki s sklepom dovoli kandidatu, da opravlja izpit splošne mature v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu velja za dosežek v spomladanskem izpitnem roku. Ta sklep kandidatu omogoči izpolnjevanje pogojev na prvem prijavnem roku, ki ga izvajajo visokošolske prijavno-informacijske službe.

Na posameznem izpitnem roku splošne mature kandidat lahko opravlja le en izpit splošne mature. Na naslednjem izpitnem roku splošne mature kandidat lahko ponovno opravlja isti izpit, lahko pa v skladu s 25. členom Zakona o maturi izbere drugega. Kandidati s posebnimi potrebami lahko uveljavljajo enake pravice kot pri poklicni maturi. V tem primeru morajo izpeljati vse potrebne postopke na gimnaziji, kjer bodo opravljali izpit splošne mature, pri tajniku ŠMK za splošno maturo.

 

OBJAVA REZULTATOV
Na dan razglasitve rezultatov splošne mature so objavljeni rezultati splošne mature na spletni strani http://matura.ric.si. Kandidat po vstopu na spletno stran vpiše svoj EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu s šiframi. Rezultati so informativnega značaja. Uradni rezultat in obvestilo kandidat dobi na gimnaziji, kjer je opravljal izpit splošne mature. Za te kandidate ne more veljati pogojna pozitivna ocena, ki jo navaja 38. člen Zakona o maturi in velja za kandidate, ki so opravljali splošno maturo. Kandidati imajo možnost vpogleda in ugovora na oceno v skladu z roki in navodili, ki veljajo za splošno maturo.

VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV

PRITOŽBA NA POSTOPEK

Kandidat lahko na šoli vloži pritožbo, če meni, da so bili med izvajanjem kateregakoli dela izpita (pisni, ustni ali praktični del) kršena pravila izvajanja poklicne mature in postopki, ki jih določa zakon ali drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi. Rok za vložitev pritožbe z ustrezno utemeljitvijo je naslednji dan po opravljanju konkretnega dela izpita, za katerega velja pritožba.

 

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva od šole vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, liste za odgovore, ocenjevalne liste, točkovnik in navodila za ocenjevanje ter merila za pretvorbo točk v ocene).

 

UGOVOR NA OCENO

Če kandidat meni, da njegov izpitni izdelek ni bil pravilno točkovan oz. ocena ni bila pravilno izračunana ali da je bil pri izpitu neustrezno ocenjen, lahko najpozneje naslednji dan po vpogledu vloži pisni ugovor na način izračuna ocene ali na oceno.

Šola mora v vseh opisanih primerih izpeljati ustrezne postopke. Odločitve, ki jih v zvezi s pritožbami in ugovori na oceno sprejme šolska maturitetna komisija, so dokončne.

 

OBRAZCI ZA PRIJAVO

OBRAZCI ZA POKLICNO MATURO

Velja samo za spomladanski izpitni rok; za redne dijake obvezno, za udeležence IO neobvezno, do 15. novembra v tekočem šol. letu.

Prijavo lahko v času uradnih ur oddate tajnici ŠMK PM ali priporočeno po pošti. Obvezno pripišite svoje kontaktne podatke in posebnosti – npr. priznavanje predmetov in priložite ustrezno dokumentacijo, opravljanje izpitov na drugi šoli LU Kranj ali LU Sežana.

Upoštevamo prijave, ki so bile pravočasno oddane.

Pisno odjavo lahko oddate osebno tajnici ŠMK PM ali jo napišete po elektronski pošti na e-naslov: vera.oresnik@szslj.si

OBRAZCI ZA PRIJAVO K PREDMETU SPLOŠNE MATURE

Obrazec lahko dobite tudi pri tajniku ŠMK na gimnaziji, kjer se boste prijavili k opravljanju 5. predmeta.

Obrazec lahko dobite tudi pri tajniku ŠMK na gimnaziji, kjer se boste prijavili k opravljanju 5. predmeta.

 

 

 

 

(Skupno 35.320 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost