KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Datoteka za prenos, zadnja posodobitev 1. 8. 2017.

 

 

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

 1. Izdajatelj:  SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
 2. Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: ravnateljica mag. Silva Kastelic
 3. Datum prve izdaje kataloga: 1.3.2007
 4. Datum zadnje spremembe: 1. 8. 2017
 5. Katalog je dostopen na spletni strani: http://szslj.si
 6. Druge oblike: tiskana oblika je dostopna v upravi zavoda na naslovu Poljanska cesta 61, Ljubljana
 7. Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen Zmed-A):

telefon: 01/3001612, fax: 01/3001650

 • Druga pooblaščena oseba: Polona Bevec, pomočnica ravnateljice,

e-pošta: polona.bevec@guest.arnes.si , telefon: 01/3001613, fax: 01/3001650

 • Tretja pooblaščena oseba: Lucija Matić, pomočnica ravnateljice,

e-pošta: lucija.matic@guest.arnes.sii , telefon: 01/3001626, fax: 01/3001650

 

 

 1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA

Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana

spletna stran: http://szslj.si

 

 1. ORGANIGRAM:

 

Ravnateljica mag. Silva Kastelic

silva.kastelic@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001612

 

 

Pomočnica ravnateljice Polona Bevec

polona.bevec@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001613

 

Pomočnica ravnateljice Lucija Matić

lucija.matic@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001626

 

Skupne službe:
Svetovalna služba

Maja Klančič

 

 

Katarina Gradišar Seifert

 

Tamara Radošević

maja.klancic@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001616

 

katarina.gradisar@guest.arnes.si

01/ 3001632

 

tamara.radosevic@guest.arnes.si

01/ 3001645

Tajništvo šole Darja Ciber

darja.ciber@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001611

fax: 01/ 3001650

Računovodstvo

 

 

 

Darja Marinko

 

 

Liljana Petrič

 

 

Eva Maslo

darja.marinko@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001617

 

lijljana.petric@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001644

 

eva.maslo@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001618

Tajnica PM in ZI Vera Orešnik

vera.oresnik@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001614

 

Organizatorica praktičnega izobraževanja Tatjana Koritnik

tatjana.koritnik@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001624

 

 

Organizatorici

izobraževanja odraslih

Elizabeta Pikovnik

 

Dr. Andreja Prebil

elizabeta.pikovnikf@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001628

andreja.prebil@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001628

Tajništvo

izobraževanja odraslih

Eva Maslo

eva.maslo@guest.arnes.si

telefon: 01/ 3001618

 

 

 

 1. DELOVNO PODROČJE:

 

Vzgoja in izobraževanje na področju:

 • srednješolskega poklicnega izobraževanja bolničar-negovalec za poklic bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka (BN),
 • srednješolskega strokovnega izobraževanja zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik (SMS/SZ);
 • izredno izobraževanje na ravni:
 • srednješolskega poklicnega izobraževanja bolničar-negovalec za poklic bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka (BN),
 • srednješolskega strokovnega izobraževanja zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik (SMS/SZ),
 • srednješolskega poklicno tehniškega izobraževanja za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik (SMS/SZ).

Druge dejavnosti po ustanovitvenem aktu:

 • raziskovalna dejavnost,
 • dejavnost knjižnic,
 • drugo izobraževanje,
 • fotokopiranje in razmnoževanje,
 • izobraževanje odraslih,
 • oddaja prostorov.

 

 1. KATALOG JAVNIH STORITEV, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom:

 

 1. a) IZOBRAŽEVANJE:

 

 • IZOBRAŽEVANJE MLADINE :
  • izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja bolničar- negovalec, p bolničar-negovalec/BN, raven: srednja šola,
  • izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvene nege, smer srednja med. sestra/srednji zdrav./ZN, raven: srednja šola.

 

  • Izdaja javnih listin:
  • spričevalo po zaključenih letnikih,
  • spričevalo o poklicni maturi s prilogo k spričevalu,
  • spričevalo o zaključnem izpitu s prilogo k spričevalu.

 

 • IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH :
  • izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja bolničar- negovalec, smer bolničar-negovalec/BN, raven: srednja šola,
  • izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvene nege, smer srednja med. sestra/srednji zdrav./ZN, raven: srednja šola.

 

  • Izdaja javnih listin:
  • spričevalo po zaključenih letnikih,
  • spričevalo o poklicni maturi s prilogo k spričevalu,
  • spričevalo o zaključnem izpitu s prilogo k spričevalu.

 

 1. b) USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE:
 • nacionalna poklicna kvalifikacija za maserja,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija za pedikerja.

 

POGOJI za vključitev v posamezen program so navedeni na spletni strani zavoda:

naslov http://szlj.si

 

 

 1. URADNE URE

 

Uradne ure ravnateljice šole

mag. Silva Kastelic, ravnateljica

II. nadstropje, soba 214d

vsak dan  od  12.00 do 13.00 ure
Uradne ure v upravi šole

Darja Ciber, poslovna sekretarka šole

II. nadstropje, soba 214c

vsak dan  od  9.00 do 10.00 ure in od 12.00 do 13.00 ure
Uradne ure za svetovanje mladini

Maja Klančič, psihologinja

III. nadstropje, soba 339

Katarina Gradišar Seifert,

socialna pedagoginja

III. nadstropje, soba 314

Tamara Radošević, univ. dipl. psihologinja

III.nadstropje, soba 338

sreda od 8.00 do 9.00 ure in

 

Uradne ure v

izobraževanju odraslih

Elizabeta Pikovnik, org. izobraževanja odraslih

III. nadstropje, soba 337

pon., tor., čet. od 14.00 do 15.30 ure;

sreda od 10.00 do 12.00 ure

Uradne ure v referatu za dijake in kandidate izobraževanja odraslih

Eva Maslo, tajnica izob. odraslih

III. nadstropje, soba 322

pon., tor., čet. od 13.00 do 15.00

sreda od 10.00 do 12.00

 

 

 • PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

 

 1. POVEZAVE NA DRŽAVNI REGISTER PREDPISOV za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

 

 1. SEZNAM SPREJETIH PROGRAMOV IN NAČRTOV za področje delovanja zavoda:
 • Razvojni načrt šole 2017 do 2022
 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do 30. septembra za tekoče šolsko leto)
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih s samoevalvacijskim poročilom v preteklem šolskem letu (do 30. septembra za vsako preteklo šolsko leto)
 • Vsebinski finančni plan zavoda za posamezno šolsko leto (do 28. februarja za tekoče šolsko leto)
 • Poslovno in računovodsko poročilo (do 28. februarja za preteklo koledarsko leto)
 • Vzgojni načrt zavoda

 

 1. SEZNAM JAVNIH EVIDENC,s katerimi upravlja zavod

Zavod ne vodi oziroma upravlja z javno evidenco.

 

 1. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH zbirk podatkov

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

 

 1. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV KOT DRUGA INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA:

 

DELOVNA RAZMERJA
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju UL RS št.: 95/07, 17/08, 58/08, 80/08
Kolektivna pogodba za javni sektor UL RS št. 57/08
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede UL RS št. 51/08
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja UR RS št. 52/94, 52/07
Zakon o upravljanju javnih financ (ZUJF) UR RS št. 40/12
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest SZŠ Ljubljana 1. 3. 2013

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času

SZŠ Ljubljana

1. 8. 2012
UPRAVLJANJE ZAVODA  
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 1. 2. 2010
Pravilnik o osebni varovalni opremi 1. 3. 2013
Pravilnik o varstvu pri delu 28. 3. 2000
Izjava o varnosti z oceno tveganja 1. 1. 2001
Požarni red 21. 1. 2008
Pravilnik o računovodstvu 15. 1. 2008
Pravilnik o popisu 15. 1. 2008
Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin 15. 1. 2008
Pravilnik o priznanjih SZŠ Ljubljana 27. 9. 2007
Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov 1. 3. 2013
Poslovnik za delo Sveta zavoda Srednje zdravstvene šole Ljubljana 29. 2. 2012
Poslovnik za delo Sveta staršev Srednje zdravstvene šole Ljubljana 30. 1. 2012
Sklep o organiziranju enot, služb in organov Civilne zaščite na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana 22.5.2013
Pravilnik Srednje zdravstvene šole Ljubljana o organizaciji , materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 1.10. 2011
Pravilnik o šolskem skladu 19. 6. 2008
Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu – mobbinga ter za odpravo njegovih posledic 23. 6. 2008
Pravila o videonadzoru 21. 6. 2011
Kodeks zaposlenih na SZŠ Ljubljana 23. 6. 2008
Knjižica za zaposlene 1. 9. 2013
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO  
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah 1. 10. 2010
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah 1. 8. 2012
Šolska pravila o ocenjevanju znanja 1. 8. 2012
Šolska pravila o hišnem redu 1. 8. 2011
Šolska pravila o izrekanju vzgojnih ukrepov 10. 9. 2010
Šolska pravila o pohvalah, nagradah in drugih priznanjih 1. 8. 2010
Šolska pravila o zagotavljanju varnosti in zdravja dijakov 1. 8. 2012
Pravila o šolski prehrani 9.4.2013
Šolska pravila o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih 1. 8. 2010
Varnostni načrt zavoda 1. 9. 2010
Letni delovni načrt 23. 9. 2015
Publikacija šole – redno izobraževanje 1. 9. 2015
Publikacija šole –izobraževanje odraslih 24. 9. 2015
Šolska kronika Se vodi.
Pravilnik o preprečevanju nasilja v družinah Se izvaja

Dokumenti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami.

 

 1. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

 • Podatki o pomembnih dogodkih zavoda:
  • Informativni dan: 12. 2. in 13. 2. 2018
  • Dan šole: 29. 9. 2017

 

 • Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda:
 • Sodelovanje s socialnimi in zdravstvenimi zavodi
 • Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana – vključevanje v projekte
 • Sodelovanje z Inštitutom za javno zdravja – Projekt Zdrava šola
 • Sodelovanje z območno enoto RK Ljubljana – Projekt Prva pomoč pomagam prvi, Projekt Samo eno življenje imaš
 • Partnerstvo s Filozofsko fakulteto, Pedagoško fakulteto, Fakulteto za šport – uvajanje študentov in pripravnikov v pedagoški poklic
 • Sodelovanje s Centrom RS za poklicno izobraževanje
 • Vključevanje v mednarodne projekte – izmenjava učiteljev in dijakov
 • Sodelovanje z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije
 • Sodelovanje s Skupnostjo zdravstva, farmacije, kemije in kozmetike
 • Sodelovanje z Zbornico medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 • Sodelovanje s slovensko filantropijo – prostovoljno socialno delo

 

 • Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ (38. člen ZDIJZ, 28. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi IJZ):
  • Zavod bo letno poročilo objavil na spletni strani v skladu z zakonom.

 

 

 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA

 

 1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerikoli spletni brskalnik.

 1. Opis fizičnega dostopa:
 • na naslovu zavoda: Poljanska cesta 61, Ljubljana;
 • uradne ure: vsak dan od 9.00 do 10.00 ure in od 12.00 do 13.00 ure;
 • soba: uprava šole št. sobe 214c/ II. nadstropje;
 • oseba, pooblaščena za sprejem vloge: Darja Ciber.

 

 1. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami:
 • V zgradbi na naslovu Poljanska cesta 61, Ljubljana, je dostop za invalide na invalidskem vozičku mogoč do glavnega vhoda, nato pa z dvigalom do I., II. in III. nadstropja.
 • Na spletni strani je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • V šoli je omogočen pogled v dokumentacijo s povečevalno lupo.

 

 1. STROŠKOVNIK in CENIK materialnih stroškov (36. člen ZDIJZ-UPB2) posredovanja informacij javnega značaja in DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO IJZ:
 • Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja neposredno Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 40/2004).

 

 1. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA v zvezi z izvajanjem izobraževalnih programov:
 • o pogojih za vpis v izobraževalne programe,
 • v zvezi z izbranimi kandidati na objavljena prosta delovna mesta.

 

VII. ZAVOD JE PREJEL ZAHTEVO ZA POSREDOVANJE INFORMACIJE

  JAVNEGA ZNAČAJA:

 • Zavod je 14. 6. 2009 prejel zahtevo gospod Alois Pavlin – novinar revije Dvojka, za posredovanje informacijo javnega značaja.

Zavod je v skladu z Zakonom o dostopu do  informacij javnega značaja in Zakonom o medijih izdal odločbo, s katero je ugodil zahtevo za dostop v delu in prosilcu posredoval dokumente v elektronski obliki. Zavod pa je delno zavrnil prosilčevo zahtevo v tistem delu, ko zavod do sedaj še nikoli ni potreboval zahtevanih podatkov. Vsa poslana dokumentacija prosilcu  se nahaja v arhivu Srednje zdravstvene šole Ljubljana.

 • Zavod je 19. 10. 2011 prejel zahtevo Dževada Ćatića – Civilna iniciativa za odgovorno šolo, za posredovanje informacije javnega značaja.

Zavod je s skladu z Zakonom o dostopu informacij  javnega značaja izdal odločbo s katero je ugodil zahtevi prosilca in posredoval dokumente priporočeno s povratnico. Vsa poslana dokumentacija prosilcu se nahaja v arhivu Srednje zdravstvene šole Ljubljana.

 • Zavod je 23. 1. 2013 prejel zahtevo Branke Kočar, pooblaščenke podjetja VEDA ENA d.o.o., za posredovanje informacij javnega značaja.

Zavod je  zahtevi prosilke ugodil in v skladu z Zakonom o dostopu javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006, 117/06-ZDaVP-2) napravil uradni zaznamek.

 

 

žig                                           RAVNATELJICA:

mag. Silva Kastelic